top of page

Privacyverklaring

Dit is de verklaring van Maaike de Heij, Balanswerkt, Leefstijl Coaching en Trainingen, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 77175727  inzake de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Balanswerkt. Balanswerkt respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (Balanswerkt.com). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van Balanswerkt te beveiligen en misbruik te voorkomen.

Bovendien kunt u in deze verklaring lezen hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en op welke wijze gebruik van cookies wordt gemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

Balanswerkt vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens ook echt privé blijven en ik houd me daarom aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt of deels hebt verstrekt, op grond waarvan ik de overige van belang zijnde informatie heb opgezocht. Daarbij kunt u denken aan situaties waarbij u via mijn contactformulier contact met mij hebt gezocht of wanneer u als klant persoonsgegevens aan mij hebt verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ik deze heb verkregen. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken om u (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van mij die wellicht voor u interessant zouden kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of algemene informatie noch worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als ik daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

Beveiliging

Ik voer passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Ik wijs u er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om u de diensten te leveren die u van mij verwacht. Ik maak soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van mijn klanten. Met die leveranciers maken ik altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.

Bewaren van gegevens

Ik zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u klant van mij bent. Ik zal uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Als ik uw persoonlijke gegevens niet langer hoef te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijder ik uw persoonlijke gegevens uit mijn systemen.

Dit zijn uw rechten

Alle gegevens die ik van u verwerk, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie van mij wilt ontvangen over mijn dienstverlening, dan kan u dit stopzetten. U mag me ook vragen om uw gegevens uit mijn database te wissen. Let erop dat ik dat niet altijd mag doen in verband met wet- en regelgeving. Ik laat u natuurlijk altijd weten waarom ik in zo’n geval uw gegevens niet kan wissen.

Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u mij een e-mail of een brief sturen. Mijn contactgegevens vindt u op mijn contactpagina.

Gebruik van Cookies

De website van Balanswerkt maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies

Ik maak gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van mijn website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van mijn website, kan ik mijn website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen. Ik heb daar geen invloed op.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop ik met uw persoonlijke gegevens om ga? Dan hoor ik dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookie-verklaring regelmatig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Maaike@balanswerkt.nl

bottom of page